Riksvapen

Pressmeddelande

Publicerad:

Kungligt kulturarv återskapas

Under våren och sommaren genomförs arbeten i Nationalstadsparken –på Kungl. Djurgården och i Ulriksdals slottspark – för att återskapa kulturhistoriska värden och tillgängliggöra det gröna kungliga kulturarvet.

En försvunnen slottspark återskapas vid Rosendal

Djurgårdsförvaltningen har gjort en omfattande kartläggning av parkens historia med stöd av gamla arkiv och trädgårdsarkeologi samt modern skanningsteknik. Tack vare det har bilden av en försvunnen slottspark växt fram. Nu öppnas Rosendals slottspark igen, gamla gångvägar återställs och utsiktspunkter återupprättas. Mot sjösidan återställs såväl rämnade kallmurar som rabatter från förra sekelskiftet, mot parksidan har en blomsterfontän i flera våningar nytillverkats efter gammal modell.

Brunnsparken återställs med inspiration från 1800-talet

Djurgårdsförvaltningen rustar upp Brunnsparken och den nya busshållplatsen. Även det gamla brunnskaret ska iordningställas och synliggöras igen. Själva parken ska återfå sina slingrande gångvägar, med inspiration från 1800-talets Brunnspark. Men även nytillskott från vår tid tillkommer, en springbrunn med skulptur av konstnären Peter Linde.

Djurgårdsbrunns hälsokälla upptäcktes 1690 och särskilt under tidigt 1800-tal var platsen en av Stockholms mest populära.

Frisens park – ett nyupptäckt besöksmål på Kungl. Djurgården

Prins Eugens Waldemarsudde är välkänt för många. Många vet nog även var Biskopsudden ligger. Men att grönområdet däremellan heter Frisens park och en gång var en av stadens mest imponerande parkanläggningar är mindre känt. År 2022 inleddes en omfattande upprustning i samarbete med allt från landskapsarkitekter och trädgårdsarkeologer till byggentreprenörer och länsstyrelse schaktningar och arkeologiska utgrävningar. I år etableras det nygamla parkrummet för besökarna – kort sagt att skapa ett nytt besöksmål på Kungl. Djurgården.

Djurgårdsförvaltningens insatser delfinansieras av Länsstyrelsen med stöd av utvecklingsanslaget för Nationalstadsparken.

Ökad tillgänglighet i Ulriksdals slottspark

Under 2023 avser Ståthållarämbetet att öppna ett besökscenter i Ulriksdals slottspark. Besökscentret är till för att välkomna det ökade antalet besökare i området. Utvecklingen är positiv, glädjande och ligger helt i linje med ett av Ståthållarämbetets huvuduppdrag, att tillgängliggöra det kungliga kulturarvet. Besökscentret kommer att bidra till att på ett bättre sätt välkomna besökarna i parken och även ha möjlighet att verka proaktivt med informationsspridning till besökarna på plats. Ståthållarämbetet kommer bland annat att tillsammans med Världsnaturfonden (WWF) arbeta för att genomföra åtgärder som syftar till att öka den biologiska mångfalden. I besökscentret kommer det också att bedrivas kaféverksamhet.

Besökscentret gör det möjligt att på ett nytt sätt genomföra seminarier och kulturevenemang, aktiviteter som också bidrar till tre av våra ledord inom den publika verksamheten; vårda – värna – visa, säger ståthållare Staffan Larsson.

Presskontakt

Maria Ulander
08–402 60 59,
vx 08–402 60 00
marknad@kungligaslotten.se

Rosendals slottspark. Foto: Jonas Borg/Kungligaslotten.se